RAGAM TEMBANG MACAPAT MEGATRUH

TEMBANG MACAPAT MEGATRUH


Ragam 1
Sigra milir sang gethek si nangga bajul
Kawan dasa kang njageni
Ing ngarsamiwah ing pungkur
Tana pi ing kanan kering
Sang gethek lampahnya alon

Ragam 2
Aywa kliru kang jeneng urip iku
Ya kang gumelar neng bumi
Sing bisa branahan iku
Run tumurun ing salami
Tetuwuhan kewan janma

Ragam 3
Kacarita kyana patih dhendhabahu
Pan sarwia teken encis
Amenggang gesar wawulung
Apindha jakir nagari
Yen ka anggul janma menggok

Ragam 4
Kangwas kitha mangsa kenaa kaliru
Suwanda-suwanda yekti
Sasra bau sasra bau
Yen lagi kinarya silih
Yekti lang sipating loro

Baca juga: Ragam Tembang Macapat Asmarandana

Ragam 5
Dhuh Gusti ku Sri Rama kang hambeg sadu
Patik bra hatur hudani
Kalamun kusumaningrum
Dyah Sinta sinaut wani
Dening Ngalengka sang katong

Ragam 6
Yen woh-wohan enak mentah iku timus
Enak mateng iku kweni
Manggis enak blibaripun
Palem enak mateng ati
Salah enak rada bosok

RAGAM TEMBANG MACAPAT MEGATRUH

Ragam 7
Kabeh iku mung manungsa kang pinujul
marga duwe lahir batin
jroning urip iku mau
isi ati klawan budi
iku pirantine ewong

Ragam 8
Puluh puluh wus begjane awak ingsun
Kudu pisah yayah wibi
Tan langgeng den mong wong sepuh
Baya wus karsaning Widhi
Pinasthi dhewe wak ing ngong

Ragam 9
Dhuh Dhuh Dewa Bathara ingkang linuhung
Mugi paringa aksami
Mring dasih kang wlas ayun
Kasangsaya gung prihatin
Sru nalangsa jroning batos

Ragam 10
Nora kena sinelak selak pineluk
Mringkang ngadhang adhang sisip
Yen lara anggepi reku
Temah kether maring ngening
Adoh kaelet tan adhoh